BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN  UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW 

Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Podstawa prawna

Uchwała Nr 121 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”


Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BWNS)  wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny UŚ.

Zasoby

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów BWNS mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 2. Zasoby biblioteczne BWNS udostępniane są:
  1. na miejscu
  2. poprzez wypożyczenia poza bibliotekę,
  3. poprzez sieć komputerową Uniwersytetu Śląskiego.

 3. Stare druki, zbiory kartograficzne, graficzne, audiowizualne i czasopisma udostępnia się na miejscu.

 4. Nie udostępnia się oryginałów, dzieł mających swój odpowiednik w postaci dokumentu wtórnego.

 5. Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.


WYPOŻYCZALNIA

CZYTELNIA

WYDZIAŁOWA PRACOWNIA STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCHPostanowienia końcowe

  • Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.

  • Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

  • O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu otwarcia Biblioteki WNS i Wydziałowej Pracowni Stosowanych Nauk Społecznych uprzedza się czytelników stosownymi komunikatami.

  • Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki WNS i Wydziałowej Pracowni Stosowanych Nauk Społecznych można zgłaszać Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych.

 

W sprawach nie objętych Regulaminem czytelnik powinien podporządkować się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.