BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych razem z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i bibliotekami specjalistycznymi UŚ tworzy bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek pracowników Uczelni. Baza powstała w latach 70-tych, a w formie elektronicznej działa od 1997 roku. Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego gromadzi informacje o monografiach, artykułach w czasopismach, rozdziałach w monografiach, pracach pod redakcją oraz innych przejawach działalności naukowej.

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2015 z dnia 17-04-2015 Rektora UŚ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informujemy, że pracownicy naukowi zobowiązani są do bieżącego informowania o swoim dorobku naukowym.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zgłaszają swój dorobek do Wydziałowej Pracowni Stosowanych Nauk Społecznych (pokój 27). Wprowadzaniem danych do Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego zajmują się:

Pierwszeństwo we wprowadzaniu danych bibliograficznych mają publikacje bieżące, ale można przekazywać też informacje o publikacjach z lat ubiegłych, których brak w bazie - będą one w miarę możliwości wprowadzane i opracowywane.

Wejście do bazy:

Bibliografia

 

Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej 

Jednostki naukowe w Polsce mają obowiązek regularnego przesyłania danych o publikacjach naukowych do Modułu Sprawozdawczego PBN. Jedynymi osobami uprawnionymi do wprowadzania danych są osoby posiadające stosowną rolę systemową - Importera Publikacji. Zgromadzone informacje są później wykorzystywane w procesie ewaluacji jednostek naukowych (Ankieta Jednostki). Dane o publikacjach wprowadzanych do aplikacji są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wejście do bazy:

PBN

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2015 poz. 944)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2016 poz. 309)

  • Tekst ujednolicony: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2017 poz. 804)