BIBLIOTEKA NAUK SPOŁECZNYCH

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Nauk Społecznych razem z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i  Oddziałami Bibliotek Specjalistycznych BUŚ tworzy bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek pracowników Uczelni.
Baza powstała w latach 70-tych, a w formie elektronicznej działa od 1997 roku.

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego gromadzi informacje o monografiach, artykułach w czasopismach, rozdziałach w monografiach, pracach pod redakcją oraz innych przejawach działalności naukowej.

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2015 z dnia 17.04.2015 r. Rektora UŚ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  pracownicy naukowi zobowiązani są
do bieżącego informowania o swoim dorobku naukowym.

Zgłoszenie jest możliwe dopiero po faktycznym ukazaniu się publikacji, poprzez przedłożenie jej wersji, w jakiej została wydana (papierowa lub elektroniczna).

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zgłaszają swój dorobek osobiście w związku z koniecznością złożenia podpisu na formularzu afiliacji.

Informacje o nowych publikacjach przyjmują   dla poszczególnych lokalizacji Wydziału Nauk Społecznych:

 

Pierwszeństwo we wprowadzaniu danych bibliograficznych mają publikacje bieżące, ale można przekazywać też informacje o publikacjach z lat ubiegłych,
których brak w bazie - będą one w miarę możliwości wprowadzane i opracowywane.

Wejście do bazy:

Bibliografia

 

Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej 

Jednostki naukowe w Polsce mają obowiązek regularnego przesyłania danych o publikacjach naukowych do Modułu Sprawozdawczego PBN. Jedynymi osobami uprawnionymi do wprowadzania danych są osoby posiadające stosowną rolę systemową - Importera Publikacji. Zgromadzone informacje są później wykorzystywane w procesie ewaluacji jednostek naukowych (Ankieta Jednostki). Dane o publikacjach wprowadzanych do aplikacji są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wejście do bazy:

PBN

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2015 poz. 944)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2016 poz. 309)

  • Tekst ujednolicony: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2017 poz. 804)